Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 4, което ще се проведе на 25.03.2014 г.ПОКАНА № 4

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 25 март 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: 1.1. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2013 г.

 1.2. Приемане списък на общинските жилища съобразно тяхното предназначение през 2014 г.

 1.3. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.4. Продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост

 1.5. Продажба на имот - частна общинска собственост в с. Сенник, община Севлиево

 1.6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие

 1.7. Отмяна на Решение № 005/30.01.2014 г. на Общински съвет-Севлиево

 1.8. Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с Решение № 184 от 31.10.2012г. на Общински съвет-Севлиево, изм. с Решение №164/29.10.2013г. на Общински съвет-Севлиево/

 1.9. Приемане на Програма за закрила на детето в Община Севлиево за 2014 година

 1.10. Преобразуване на Начално училище „Свети свети Кирил и Методий”, град Севлиево и Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево в Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево чрез сливане

 1.11. Актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалното подпомагане в община Севлиево

 1.12. Актуализиране състава на Комисия за детето в община Севлиево

 1.13. Даване на съгласие за частично изменение на ПУП за УПИ ХП-4532 от кв. 149 по плана гр. Севлиево

 1.14. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПИ/ за трасе на газопроводно отклонение до производствена площадка на „Паралел“ - ЕООД в поземлен имот ПИ 65927.518.2 по кадастрална карта на землище гр. Севлиево

 1.15. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за част от ПИ 65927.116.2 в местност „Чакала” в землището гр. Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочения имот

 1.16. Даване на съгласие за включване на ПИ 65927.520.23, ПИ 65927.520.24 и ПИ 65927.520.4260 по кадастралната карта на гр. Севлиево в строителните граници на гр. Севлиево

 1.17. Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Петко Славейков за ПИ 48 от кв. 16 по плана на селото

 1.18. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 041022 и ПИ 041023 в землището на с. Агатово, община Севлиево

 1.19. Допълнение на Решение №176/29.10.2013 г. на Общински съвет - Севлиево

 2.1. Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево

 2.2. Утвърждаване на погасителен план към доставчици на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево във връзка с изпълнение на т.З от решение № 137/18.09.2013 г. на ОбС

 2.3. Отпускане на еднократна финансова помощ от Бюджета на Община Севлиево за 2014 година за покриване неотложни разходи на пострадали лица, в резултат на взрив, възникнал на 08.03.2014 година на ул. Васил Левски №54, гр.Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево