Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 8, което ще се проведе на 24.06.2014 г.ПОКАНА № 8

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 24 юни 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 График за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 1.1. Изменение и допълнение на решение № 100 от 27.05.2014 г. на Общински съвет гр.Севлиево

 1.2. Изменение на Решение № 107 от 27.05.2014 г. на Общински съвет – Севлиево

 1.3. Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр.Севлиево, кв.Балабанца, община Севлиево, одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажби

 1.4. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имоти частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарниа цена за продажба

 1.5. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот-земеделска земя, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена на имот частна общинска собтвеност в с.Горна Росица, община Севлиево

 1.6. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с.Душево, община Севлиево

 1.7. Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 1.8. Придобиване право на собственост от Община Севлиево на два недвижими имота в ж.к.”Митко Палаузов” , гр.Севлиево

 1.9. Отдаване под наем на имот, представляващ обособена част от поземлен имот с площ 16210 кв.м с идентификатор 65927.501.4077-публична общинска собственост, а именно „Мултифункционално мини игрище” в гр.Севлиево

 1.10. Отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична общинска собственост за предоставяне на здравни услуги

 1.11. Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, находящ се в с.Млечево, община Севлиево

 1.12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево

 1.13. Даване на съгласие за включване на ПИ 000395 и ПИ 000397 в землището на с. Столът в строителните граници на с. Боазът

 1.14. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 199006 в землището на с. Столът и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура

 1.15. Актуализиране състава на представители на публичния сектор за участие в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Севлиевски край“

 2.1. Връщане за ново обсъждане на решение № 120 от 27.05.2014 г. на Общински съвет – Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево