Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 10, което ще се проведе на 12.08.2014 г.ПОКАНА № 10

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 12 август 2014 г. /вторник/ от 17.30 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 График за провеждане на заседанията на постоянните комисии

 1.1.Изменение и допълнение на Решение № 163 от 22.07.2014 г. на Общински съвет - Севлиево

 1.2.Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на община Севлиево за 2014 г.

 1.3.Предоставяне под наем на язовири – публична общинска собственост, на територията на община Севлиево

 1.4.Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти – земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите

 1.5.Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти. Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти в с. Крушево и с. Кормянско, община Севлиево

 1.6.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево

 1.7.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 07301.519.1 в мах. „Българи” в землището на с. Млечево

 1.8.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.509.11 в мах. „Добревци” в землището на с. Стоките

 1.9.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69451.501.1 в землището на с. Столът

 1.10.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.549.1 в мах. „Джалаловци” в землището на с. Стоките

 1.11.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване накадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 40275.563.2 в мах. „Доневци” в землището на с. Кръвеник

 1.12.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 02885.505.11 в мах. „Яланджии” в землището на с. Батошево

 1.13.Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.509.10 в мах. „Добревци” в землището на с. Стоките

  1.14.Определяне срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници

 1.15.Отменяне на забраната за движение на мотоциклети и мотопеди по ул. „Стефан Пешев” от кръстовището с ул. „Гочо Москов” до кръстовището с ул. ”Йонко Карагьозов”

 1.16.Трансформиране на социалната услуга „Защитено жилище за младежи с увреждания”, разкривана по проект BG051PО-5.2.12-0028-C0001 “Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево” в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания”

 1.17.Предоставяне финансова помощ на Теодора Касабова, състезател на спортен клуб „Карате Киокушин“ Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево