Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 12, което ще се проведе на 28.10.2014 г.ПОКАНА № 12

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 28 октомври 2014 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред Дата на качване: 23.10.2014

 График за провеждането на заседания на ПК Дата на качване: 23.10.2014

 1.1. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г. Дата на качване: 23.10.2014

 1.2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Агатово, община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. с продажба на земя - частна общинска собственост в гр. Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в гр. Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.4. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на метален навес - частна общинска собственост в с. Млечево, община Севлиево. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 23.10.2014

 1.5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите Дата на качване: 23.10.2014

 1.6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост в с. Батошево, община Севлиево, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба Дата на качване: 23.10.2014

 1.7. Продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Малки Вършец, община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.8. Продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Горна Росица, община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.9. Изменение на Решения № 050/25.03.2014 г. и отмяна на Решение № 195/23.09.2014 г. на Общински съвет - Севлиево във връзка с продажба на имот-частна общинска собственост в гр. Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.10. Изменение на Решение № 146 от 22.07.2014 г. на Общински съвет – Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.12. Предоставяне на имот № 182013 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на село Ловнидол на Общинска служба по земеделие, град Севлиево. Дата на качване: 23.10.2014

 1.13. Предоставяне на имот № 122024 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на село Стоките на Общинска служба по земеделие, град Севлиево. Дата на качване: 23.10.2014

 1.14. Застраховане на имоти частна общинска собственост. Дата на качване: 23.10.2014

 1.15. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 018173, ПИ 018108, ПИ 018109 и ПИ 018110 в землището на с.Кормянско, община Севлиево, за разширяване на производствена площадка в ПИ 018125 Дата на качване: 23.10.2014

 1.16. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 020012 в землището на с.Дамяново, община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.17. Даване на съгласие за обособяване на част от имот ПИ 043016, землище с.Агатово в нов имот с идентификатор ПИ 000180, представляващ съществуващо мюсюлманско гробище Дата на качване: 23.10.2014

 1.18. Даване на съгласие за пристрояване на сграда в ПИ 564.230 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Хоталич” в местност „Крушевски баир” в землището на гр.Севлиево на граница с ПИ 564.464, стопанисван от община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.19. Даване на предравително съгласие за учредяване право на преминаване през част от общински полски път ПИ 65927.116.26 и общински пълски път ПИ 65927.117.67 и изработване на парцеларен план за пътна връзка до ПИ 65927.116.2 в землището на гр.Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.20. Допълнение на решение № 202/23.09.2014 г. – Определяне минимални и максимални цени на таксиметров превоз за един километър пробег по видове тарифи Дата на качване: 23.10.2014

 1.21. Делегиране право на Кмета на община Севлиево да упълномощава регистрирани лесовъди да издават превозни билети за транспортиране на дървесина от горски територии, собственост на община Севлиево Дата на качване: 23.10.2014

 1.22. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2015 година Дата на качване: 23.10.2014

 1.23. Разкриване на социалните услуги, предоставяни в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца”, като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015 година Дата на качване: 23.10.2014

 1.24. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Севлиево от 01.06.2014 г. до 30.09.2014 г., включително и неизпълнените решения от предходен отчетен период Дата на качване: 23.10.2014

 1.25. Обявяване на училищни автобуси за вещ-публична общинска собственост Дата на качване: 23.10.2014

 1.26 Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в с.Кръвеник, община Севлиево Дата на качване: 24.10.2014

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево