Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град СевлиевоНаименование

Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.001

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 15.09.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 15.09.2018 г.

Цел на проекта

Общата цел на проекта  е да допринесе за повишаването на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево. Проекта има и следните конкретни цели: 1. Да се постигне намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на девет сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево. 2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения. 3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност

3. Осъществяване на дейности по одит

4. Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ

5. Проектиране, строителство и авторски надзор

6. Въвеждане на обекта в експлоатация

 

Описание на целевата група

1. Персонала в детските градини – 145 учители и помощен персонал; 2. Деца от 1 до 7 г.в. – 831; 3. Персонал в училищата – 184 учители и помощен персонал; 4. Ученици от 1 до 12 клас – 1806;

Очаквани резултати

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на образователната и работна среда на 2 637 - деца и ученици и 329 - учители помощен персонал, ще осигури по устойчиво управление на средствата за издръжка на образователните институции. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

4 625 041.38 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

4 365 041 лв.

Размер на собствено участие

260 000 лв.

  Начална пресконференция по проект "Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево" Дата на качване: 01.06.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево