Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево"Предмет на обществената поръчка е "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево" за недвижим имот, собственост на Община Севлиево, находящ се на адрес гр.Севлиево, пл."Свобода" № 1.  Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 /четиридесет хиляди/ лева без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 12 дванадесет месеца. 

Поръчката в публикувана по уникален № 00189-2016-0022 в РОП

Предметът на поръчката не позволява обособяване на отделни позиции, тъй като доставката на природен газ е за един недвижим имот, собственост на Община Севлиево, находящ се на адрес гр.Севлиево, пл."Свобода № 1, а възможният изпълнител е единствен, поради наличие на изключителни права. Договорът ще се сключи със "СЕВЛИЕВОГАЗ 2000" АД гр.Севлиево, БУЛСТАТ 107063552.

публикувана по № 00189-2016-0022 в РОП

  Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 29.01.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 03.01.2017

 Договор № ОП-72/20.12.2016 г. Дата на качване: 03.01.2017

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 30.11.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево