Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община СевлиевоНаименование

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево.

Източник на финансиране

Процедура „Активни“,  Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и

качеството на работните места”, Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Бюджетна линия

BG05M9OP001-1.002-0136-C01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.04.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.10.2017 г.

Цел на проекта

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи до 
29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование 
или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани 
като безработни лица в дирекция „Бюро по труда”

Основни дейности

Дейности по проекта :
1) Идентифициране на икономически неактивни младежи 
до 29 г. възраст включително, които не са в 
образование или обучение, 
и активиране за включването им на пазара на труда;
2) Провеждане на мотивационни обучения за активно 
търсене на работа;
3) Провеждане на квалификационно обучение придобиване 
на част от професия „Еколог”, трета квалификационна 
степен;
4) Осигуряване на субсидирана заетост на лица 
от целевата група в администрацията на община Севлиево;
5) Информация и публичност на проекта;
6) Организация и управление на проекта

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от  60 икономически 
неактивни младежи от 15 до 29 г. на територията на 
община Севлиево, които не са в образование или обучение 
и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.

Очаквани резултати

1.Осъществено психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда на минимум 70 младежи;

Повишена мотивацията за започване на работа на 60 безработни лица;

2.60 младежи усвоили нови техники и начини за ефективна комуникация на работното място и подобрили своите умения за бизнес етика

3.60 младежи от целевата група по проекта, включени в обучение

за придобиване на нови знания и практически умения по

професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на

околната среда”;

4.Осигурена субсидирана заетост на 45 младежи от целевата

група от община Севлиево за период от 6 месеца;

5.Постигане на положителен социален ефект в областта на

пазара на труда в община Севлиево.

Обща стойност на проекта

350 600,00 лева

Сума на исканата БФП

350 600,00 лева

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево