Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020   

Наименование

Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

40 месеца

Начало на изпълнение на проекта

 03.10.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 03.02.2020 г.

Цел на проекта

Повишаване административния капацитет на служителите, ангажирани с разработването и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията.

Основни дейности

1. Участие в програми за обмен на опит и добри практики

2. Публичност и визуализация

3. Организация и управление

 

Описание на целевата група

Екипите, ангажирани с изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020

Очаквани резултати

Обучени 50 служители на община Севлиево, включени в екипите за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта

 50 109.95 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

 50 109.95 лв.

Размер на собствено участие

 няма

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево