Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ ГР. СЕВЛИЕВО 

аименование

Подобряване на енергийната ефективност

на сградата на районна служба „ПБЗН” гр. Севлиево

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.001

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

10 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 15.09.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 15.07.2017 г.

Цел на проекта

Общата цел на проекта  е да допринесе за повишаването на енергийната ефективност на сградата на районна служба „ПБЗН“ в Община Севлиево. Проекта има и следните конкретни цели:

1. Да се постигне намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградата.

2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие на служителите на районната служба. 3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Основни дейности

  1. Организация и управление на проекта

  2. Осъществяване на дейности по информация и публичност

  3. Осъществяване на дейности по одит

  4. Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ

  5. Проектиране, строителство и авторски надзор

  1. 6. Въвеждане на обекта в експлоатация

Описание на целевата група

държавна администрация – 30 бр., жители на община Севлиево по настоящ адрес – 38 698 човека.

Очаквани резултати

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на работна среда на 30 бр. служители и ще осигури по устойчиво управление на средствата за издръжка.

В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

325 004,19 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

295 004,19 лв.

Размер на собствено участие

30 000 лв.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево