Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 8 от 29.09.2009

 № 113 Предложение за удостояване Ненчо Маринов Маринов с официално отличие "Почетен знак - Севлиево"

 № 112 Предложение за удостояване на Елена Райкова с официално отличие "Почетен знак - Севлиево"

 № 111 Предложение за удостояване на Петър Банков с официално отличие "Почетен знак - Севлиево"

 № 110 предложение за удостояване проф. Христо Марков Йонков с официално отличие "Почетен знак-Севлиево"

 № 109 Промяна в организацията на движението в гр.Севлиево

 № 108 Допълване предмета на дейност на "Медицински център І Севлиево" ЕООД гр.Севлиево

 № 107 Именуване на улици в с.Кормянско

 № 106 Опрощаване на задължение

 № 105 Кандидатстване на общ.Севлиево за финансово подпомагане по Наредба №25/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 № 104 Изменение на "Статут за удостояване с официалните отличия на община Севлиево"

 № 103 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение план улична регулация от осова точка 15 до осова точка 12 по плана на с.Младен, общ.Севлиево

 № 102 Допълнение и изменение на решение № 02/28.01.2009г.

 № 101 Утвърждаване избора на управител на "Медицински център І Севлиево" ЕООД гр.Севлиево

 № 100 Проучване на възможността за откриване в гр.Севлиево на висше учебно заведение-филиал или колеж на Стопанска академия "Д.Ценов" гр.Свищов

 № 99 Създаване на общинско звено Общински център "Йовко Йовков"

 № 98 Закриване на Детски комплекс - Севлиево

 № 97 приемане на транспортна схема на пътуващите ученици, подлежащи на задължително обучение до 16г. за учебната 2009/2010г. на територията на община Севлиево до средищните общински училища и обратно

 № 96 Утвърждаване на училищна мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2009/2010г.

 № 95 Одобряване на пазарни оценки и определяне на начални цени за продажба на недвижими имоти и учредяване на възмездно право на строеж

 № 94 Продължаване срока на договори за наем на недвижими имоти / помещения за БТК/

 № 93 Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост /кафе в спортна зала "Дан Колов"/

 № 92 Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост /лавка в І-во ОУ "Хр.Ботев"/

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево