Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“                                                 

 

Наименование

„Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Бюджетна линия

 

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.12.2017 година

Планиран край на изпълнение на проекта

21.12.2020 година

Цел на проекта

 1. Организация и управление на проекта.

 2. Извършване на строително-монтажни работи.

 3. Упражняване на строителен и авторски надзор

 4. Инвеститорски контрол и въвеждане на обекта в експлоатация.

 5. Доставка на обзавеждане и оборудване.

Описание на целевата група

Целевата група по проекта включва ученици, учители и помощен персонал на учебното заведение.

Очаквани резултати

С реализацията на проекта ще се обнови цялостно сградата на училище ОУ,, Васил Левски“ с. Шумата, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на обзавеждане и оборудване, също така ще се  подобри образователната и работна среда на учениците, учителите и помощния персонал.

Обща стойност на проекта

599 231.53 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

599 231.53 лв.

Размер на собствено участие

няма

Размер на собствено участие

няма

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира на селските райони

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево