Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите съгласно българското законодателство, чрез осъществяване на строителен надзор на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“, Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с L = 5229,42 м') и Участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м')”

С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва:

Осъществен строителен надзор върху изпълнение на строителните дейности. Спазени разпоредбите на ЗУТ, относно осъществяването на строителен надзор във връзка с категорията на строежите;

Упражнен контрол по отношение на качествено извършени строително- монтажни дейности. Контрол при прилагането на разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд и управление на строителните отпадъци;

Ефективен строителен надзор - контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администрацията на строителните работи;

Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;

Поръчката е публикувана под уникален № в РОП 

 
00189-2018-0001

Създадена на дата 10.01.2018г. Обявление за приключване на договор ОП-11/23.03.2018 год. Дата на качване: 04.10.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.04.2018

 Договор № ОП-11/23.03.2018г. с Приложения Дата на качване: 24.04.2018

 Решение за класиране Дата на качване: 02.03.2018

 Протокол №4 по чл. 58 Дата на качване: 02.03.2018

 Протокол №3 по чл. 57, ал. 2-3 Дата на качване: 02.03.2018

 Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 02.03.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 19.02.2018

 Съобщение Дата на качване: 13.02.2018

 Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП от работа на комисия Дата на качване: 08.02.2018

 Решение Дата на качване: 10.01.2018

 Обявление Дата на качване: 10.01.2018

 Документация за участие Дата на качване: 10.01.2018

 Образци Дата на качване: 10.01.2018

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево