Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“Обществената поръчка е с предмет:  „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“

Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

 

 

За дейностите в обхвата на услугата

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на конкретния проект и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят следва да:

  • Участва в съставяне на Протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
  • Съставя Протокол Обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж;
  • В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;
  • Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документа;
  • Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

Уникален номер на поръчката в АОП: 00189-2018-0006

Създадена на 27.03.2018г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 26.08.2019

 Договор Дата на качване: 17.09.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 17.09.2018

 Решение Дата на качване: 06.08.2018

 Протокол № 3 Дата на качване: 06.08.2018

 Протокол № 2 Дата на качване: 06.08.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 10.07.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 17.05.2018

 ЕЕДОП-pdf с подпис Дата на качване: 27.03.2018

 еЕЕДОП Дата на качване: 27.03.2018

 Образци Дата на качване: 27.03.2018

 Документация за участие Дата на качване: 27.03.2018

 Обявление Дата на качване: 27.03.2018

 Решение Дата на качване: 27.03.2018

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево