Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.04.2018

Общината търси изпълнител на ремонта на пътя Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”Община Севлиево обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”, информира в. „Росица”. Прогнозната стойност на ремонтните дейности е 5 681 011 лв. без ДДС. Средствата са осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Предметът на поръчката обхваща предвидените строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на пътя от града до язовира. Участък от пътя свързва селата Крушево и Младен с общинския център Севлиево, той е и връзката с част от вилната зона на града, язовир „Александър Стамболийски и с. Добромирка. Пътят се характеризира с ниска интензивност на движението, предимно от леки коли. Целта на проекта е възстановяване носимоспособността на съществуващата пътната настилка и равността на пътното покритие, решаване проблемите с отводняването и увеличаване експлоатационния период на платното, което да доведе до подобряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на движение. По проекта ще бъдат реконструирани 86 376 кв.м. пътно платно, 14 171 кв.м. тротоарни настилки, 13 730 л.м. трасе за широколентов интернет кабел.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в 17 часа на 9 май. Преди това обаче, в 17 часа на 24 април изтича срокът за подаване на оферти и по обществената поръчка за упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на същия обект. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево