Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци"Наименование

 

Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци

 

Източник на финансиране

Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

Управление на отпадъците

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево, Община Дряново и Община Сухиндол

Продължителност

17 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.08.2018 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2020 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е подпомагане на общините от РСУО – Севлиево, при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени /биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране - оползотворяване, съгласно Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

Основни дейности

1. Внедряване на система за разделно събиране на биоотпадъци в гр. Севлиево и гр. Дряново   Системата за община Севлиево, която ще обхваща град Севлиево и 10 населени места с население над 500 души, а за община Дряново ще обхваща град Дряново и 1 населено място.

2. Изграждане на две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Проектът финансира и дейностите по строителен и авторски надзор по изпълнението на обектите.

3. Обособяване на три площадки за компостиране на място на територията на общините Сухиндол, Дряново и Севлиево.

4. Доставка на оборудване за площадките за компостиране, съдове и техника за разделно събиране на биоотпадъци.

5. Провеждане на информационни кампании за гражданите и обучения на обслужващия системите персонал и заинтересованите страни.

6. Управление на проекта и задължителни мерки за информация и комуникация

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от:

Жителите от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол

Очаквани резултати

Изградени и въведени в експлоатация две инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, които ще осигурят обработката на 3900 тона отпадъци годишно.

 

Намаляване на  общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места

 

Намаляване на  общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места

 

Информираност на обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място

Обща стойност на проекта

2 230 595.39 лв.

Сума на исканата БФП

1 832 720.53 лв.

Размер на собствено участие

397 874.86 лв.

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево