Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище "Васил Левски" с.Шумата, община Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ.  Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП.

Създадена на дата 19.10.2018г.

Поръчката е публикувана под номер в РОП 
 
00189-2018-0024

  Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 08.11.2018

 Решение за прекратяване Дата на качване: 22.10.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 19.10.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево