Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 ”Завършване на проект ”Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

 

Линк за сваляне на работния проект: https://dox.abv.bg/download?id=8bd96021f4#

Номер на поръчката в АОП 00189-2018-0029

Създадена на дата 03.12.2018г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Договор Дата на качване: 15.04.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 15.04.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 15.02.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 15.02.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 15.02.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 05.02.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 09.01.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 03.12.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 03.12.2018

 Комплексен доклад Дата на качване: 03.12.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 03.12.2018

 Образци Дата на качване: 03.12.2018

 Документация Дата на качване: 03.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 03.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево