Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Пролет" гр.СевлиевоОбществената поръчка е с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Пролет" гр.Севлиево по шест обособени позиции". Процедурата е публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Уникален номер на поръчката в РОП: 04756-2018-0001 Обявления за приключил договор Дата на качване: 30.03.2021

 Техническо предложение Дата на качване: 06.03.2019

 Ценово предложение Дата на качване: 06.03.2019

 Договор Дата на качване: 06.03.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 06.03.2019

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 28.01.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 28.01.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 18.01.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 18.01.2019

 Проект на договор Дата на качване: 21.12.2018

 образци Дата на качване: 21.12.2018

 Приложения: 1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;1-7 и 1-8 Дата на качване: 21.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 21.12.2018

 Документация Дата на качване: 21.12.2018

 Обявление за поръчка Дата на качване: 21.12.2018

 Решение за откриване Дата на качване: 21.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево