Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

29.01.2019

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕKТ ЗА НАД 1,1 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕKТ ЗА НАД 1,1 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. /ОПРР 2014 – 2020 г./

Проектно предложение "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" е одобрено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващ орган на ОПРР 2014 – 2020 г., за финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, между Община Севлиево и МРРБ на стойност 1 138 213.31 лв., предоставени изцяло по европейската програма.

По същата приоритетна ос, МРРБ ще подпише договори и с 18 други български общини: Троян, Златоград, Малко Търново, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово и Берковица.

Проектите са разнообразни и включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на сгради на общинска и държавна администрация, общинска образователна, социална и културна инфраструктура и многофамилни жилищни сгради. Одобрените проекти за финансиране във всичките общини са 32. Общата им стойност е за близо 33 млн. лв.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014 – 2020 г. е предназначена да подпомогне именно изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – опорни центрове на общини. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

Решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани на интернет страницата на МРРБ.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево