Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

01.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО И РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО (МАНДАТ 2020 Г. – 2023 Г.)СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт ,Общински съвет – Севлиево със свое Решение № 119/26.06.2019 година открива процедура по определяне на  съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.),

За Окръжен съд- Габрово за новия четири годишен мандат е определен общ брой на съдебните заседатели-33 бр., от които 7 бр. от района на Общински съвет -  Севлиево

За Районен съд –Севлиево  са определени 25 броя съдебни заседатели за  мандат 2020г- 2023г. Препоръката към Общински съвет е да се утвърдят 20 на сто от лицата с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български граждани, който отговаря на условията на чл.67 от Закона за съдебната власт, а именно:

а)  е на възраст от 21 до 68 години;

б) има настоящ адрес в община , която попада в рамките на съдебния район , за който кандидатстват;

в) има завършено най-малко средно образование;

г) не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

д) не страда от психически заболявания.

е) не е  съдебен заседател в друг съд;

ж) не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатстват;

з) не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

и) не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

          Срока за приемане документи на  кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи е от 01.07.2019 г до 02.08.2019 г. в деловодството на Община Севлиево всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа

Необходимите документи са съгласно чл.68 ал.3 на Закона за съдебната:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

        

Утвърдените от Общински съвет- Севлиево образци на документи са:

1.Заявление /Приложение № 1/

2. Писмено  съгласие  по чл.68, ал.3, т.7/ Приложение №2/;

3.Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ/ Приложение №3/;

4.Декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ/ Приложение №4/;

5. формуляр- Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ/ Приложение №5/

 

/Същите могат да се получат и на хартиен носител от деловодството на Община Севлиево/

 

  Временната комисия обявява списъка на допуснатите до участие кандидати на интернет страницата на Община Севлиево 14 дни преди датата на изслушването.

 Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68 а от ЗСВ  и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата на община Севлиево и се предоставя на Об Съвет – Севлиево  в 7-дневен срок преди гласуването.

 Председателя на Временната комисия в срок до 02.09. 2019 г. внася в Общински съвет- Севлиево доклада  и проектите за решения за избор  на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и  Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.)

 

ЗДРАВКА ЛАЛЕВА

Председател на Общински съвет - Севлиево

  приложение № 5 Дата на качване: 01.07.2019

 приложение № 4 Дата на качване: 01.07.2019

 приложение № 3 Дата на качване: 01.07.2019

 приложение № 2 Дата на качване: 01.07.2019

 приложение № 1 Дата на качване: 01.07.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево