Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.07.2019

Община Севлиево приема заявления за лични асистенти по механизма лична помощ, която ще се предоставя от 1 септември 2019 г.Община Севлиево уведомява заинтересованите, че могат да подават заявление по образец за лични асистенти на лица ползватели на лична помощ по Закона за личната помощ.

Изисквания към асистентите:
1. Дееспособни лица;
2. Да не са поставени под запрещение;
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Необходими документи:
Кандидатът за асистент подава заявление по образец до кмета на Община Севлиево, към което прилага:
1. Автобиография;
2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
4. Могат да се предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

Процедура по определяне на асистент:
След разглеждане на документите доставчика на лична помощ, Община Севлиево, ще проведе събеседване с всички кандидати. Одобрените ще бъдат вписани в списъка на кандидатите за асистенти. Изпълнението на ангажиментите на асистентите е в сила след сключване на тристранно споразумение с конкретен ползвател на лична помощ, асистента и доставчика на лична помощ (Община Севлиево).
Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на същите. За всички ползватели подали документи до месец август 2019 г. личната помощ започва от 1 септември, а за всички последващи от първо число на следходния месец.

Възнаграждение за положения труд:
Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на:
1. Коефициент 1,0 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за 2019 година (коефициент 1,2 за 2020 г.);
2. Социално осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистента не е осигурен на друго основание;
3. Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец, след представяне на отчет по определен образец, който трябва да е подписан и от ползвателя на личната помощ или от упълномощено от него лице и подлежи на проверка.
Заявлението заедно с декларациите по образец и придружаващите ги документи се приемат в общинска администрация, стая 310. Образци може да получите в Центъра за услуги и информация на гражданите (стая 110), стая 310 или да изтеглите от сайта на Община Севлиево, раздел Обяви/Конкурси.

За допълнителни разяснения – 0675/ 396 216.
 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево