Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изграждане на обект: „Мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове  и програми.

Идентификация на проекта: Договор № BG0RDNP001-7.007-0034-C01/15.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 -  Спорт "изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. "Ивестиции в създаването, подобрявнето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селски райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони".

Създадена на дата: 30.08.2019г.

УИН в РОП на АОП: 00189-2019-0027 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 04.11.2019

 Договор ОП-45 Дата на качване: 04.11.2019

 Решение Дата на качване: 30.08.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.08.2019

 Образци Дата на качване: 30.08.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево