Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“Обществената поръчка е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми.

Идентификация на пректа: Договор № BG06RDNP001-7.004-0004-C01/30.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDP001-7.00 Детска градина "Реконструкция, ремонт оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" по подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селски райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"

Създадена на: 02.09.2019г.

УИН в РОП на АОП: 00189-2019-0029 Договор ОП-42 от 14.10.2019г. Дата на качване: 28.10.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.10.2019

 Решение Дата на качване: 02.09.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 02.09.2019

 Образци Дата на качване: 02.09.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево