Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“Наименование

„Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Бюджетна линия

BG05SFOP001-2.009-0071

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 04.01.2019г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 04.07.2020г.

Цел на проекта

Общата цел e насочена към подкрепа за открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево в партньорство с гражданите и бизнеса.

Основни дейности

1) Разработване на анализ на процесите и проучване на добри практики за повишаване на гражданското участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

2) Разработване на механизми и инструментариум за граждански мониторинг и осъществяване на граждански мониторинг върху действията, решенията, политиките и законодателството.

 3) Провеждане на обучения на служителите на НПО за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

4) Съвместни дейности между НПО, като посредници на гражданите и бизнеса, и администрацията за реализация на публични политики, законодателство и управление. 5) Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Описание на целевата група

Проектното предложение ще обхване целеви групи, както следва:

  1. Служители в общинска администрация на Севлиево.

Проектът е насочен към постигане на открито и отговорно управление на общинската администрация в Севлиево, което може да бъде постигнато само с активно партньорство на ръководството и служителите на общината в проектните дейности.

  1. Служители на Сдружение "Социални иновации"

Служителите на сдружение "Социални иновации", представители на целевата група са 4 експерта, с различна квалификация и богат опит при изпълнение на проекти, осъществяване на дейности в подкрепа на социални групи в общността и реализиране на съвместни инициативи с държавни институции.

  1. Граждани на община Севлиево.

Участието на гражданите в процеса на формиране на политики и на вземане на решения, е условие за открито, отговорно и ефективно управление

  1. Неправителствени организации в община Севлиево.

Като представители на групи от граждани, обединени от сродни нужди и цели, със статут на неправителствените организации.

  1. Представители на бизнеса в община Севлиево.

Бизнесът представлява специфична група, която е пряко засегната от промените в политиките на местно ниво. Нуждата от отчитане на мнението на представителите на бизнеса се обуславя не само от прекият ефект на политическите решения, но и е предпоставка за формулиране на идеи, решаване на значими проблеми в общността.

Очаквани резултати

- Повишаване активността на гражданите и бизнеса за участие във взимането на решения и осигуряване на подкрепа за открито и отговорно управление;

 

- Подобряване на процесите на участие на гражданите и бизнеса при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство чрез анализ и проучване, препоръки и механизми и инструментариум;

 

- Повишаване капацитета на Сдружение "Социални иновации" за застъпник на гражданското общество при взаимодействие с държавата;

 

- Насърчено партньорство за активен диалог и генериране на идеи с участието на гражданите и бизнеса.

Обща стойност на проекта

89 812,80 лв., от които 85% или  76 340,88 лв., Европейски финансиране и 15% или  13 471,92 лв. национално съфинансиране

Сума на исканата БФП

89 812,80 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево