Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево"Наименование

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

№ВG05М9OР001-2.040-0114-С01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

15 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.10.2019 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2021 г.

Цел на проекта

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Основни дейности

1. Подбор за предоставяне на интегрираните услуги и подбор на потребители;

2. Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги на потребителите от община Севлиево;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;

4. Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугата „Патронажна грижа”;

5. Закупуване на транспортно средство за извършване на мобилна работа.

Описание на целевата група

Лица над 18 години с хронични заболявания и трайни увреждания и лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

Очаквани резултати

Надграждане на съществуващи и разкриване на нови социални услуги, увеличаване броя на лицата, които ползват социални услуги и подобряване качеството на живот на 137 възрастни хора и лица с различни увреждания, чрез създадената  мрежа от услуги в домашна среда и въведения модел на патронажна грижа.

Обща стойност на проекта

339 199,28 лв. от които Европейско финансиране в размер на: 288 319.39 лв. (85%) и Национално съфинансиране в размер на: 50 879.89 лв. (15%)

Сума на исканата БФП

339 199,28 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево