Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.12.2019

Информация за кандидатстване във връзка с „Енергийна ефективност в периферните райони-3”Информация за кандидатстване във връзка с „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Информация за кандидатстване във връзка с „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Севлиево е бенефициент.

Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Севлиево, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

В рамките на ОПРР 2014-2020 г. ще се предоставя финансова помощ на общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл.25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Основните допустими дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.

Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване са:

• многофамилни жилищни сгради, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.      

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Община Севлиево, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение №6), заедно с приложенията към тях.

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура разходите за:

1. Обследване за енергийна ефективност;

2. Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

3. Технически паспорт, изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

4. Технически/работен или идеен проект за допустимите за финансиране дейности, съгласно ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

са невъзстановими (за сметка на кандидатите – собственици на самостоятелни обекти).

Крайният срок за подаване на документи в Община Севлиево от собствениците е 28.02.2020 г.

Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична и на официалния сайт на Община Севлиево - http://sevlievo.bg/index.php?modul_type=article&id=3984, като въпроси по кандидатстването и изискванията по настоящата процедура, могат да се задават на:

 Петър Бончев – мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“ тел: 0675/396 175; 0878622 309, p.bonchev@sevlievo.bg ,

Цветелина Пенчева – гл. специалист „Архитектурно строителен контрол“ Тел. 0675/396 175; 0886756633, ts.pencheva@sevlievo.bg


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево