Административен регистър
Общ устройствен план
СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:Обществента поръчка включва реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове и прилежащите им сградни водопроводни отклонения (СВО) в централната част на Севлиево, групирани в две обособени позиции. Уличните водопроводи е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с PN10, SDR 11, PE 100 (съгл. БДС EN 12201-2:2011+А1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини). Описанията за видовете работи, предмет на настоящата обществена поръчка са дадени в Техническата спецификация.

https://dox.abv.bg/download?id=9251d6dca3# - Линк за сваляне на работен проект

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0005
Създадена на дата: 12.02.2020 г.  Обявление приключване на договор ОП-15 от 12.05.20 г. Дата на качване: 24.09.2021

 Обявление приключване на договор ОП-16 от 12.05.20 г. Дата на качване: 23.11.2020

 Договор ОП-16 от 12.05.2020г. Дата на качване: 05.06.2020

 Договор ОП-15 от 12.05.2020г. Дата на качване: 05.06.2020

 Обявление Дата на качване: 05.06.2020

 Обявление Дата на качване: 05.06.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 16.04.2020

 Протокол №4 Дата на качване: 16.04.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 16.04.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 16.04.2020

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 31.03.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 11.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 26.02.2020

 Разяснение Дата на качване: 19.02.2020

 Решение Дата на качване: 12.02.2020

 Обявление Дата на качване: 12.02.2020

 Документация Дата на качване: 12.02.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 12.02.2020

 Образец № 9.2 Рекапитулация и КСС Дата на качване: 12.02.2020

 Образец № 9.1 Рекапитулация и КСС Дата на качване: 12.02.2020

 Образци Дата на качване: 12.02.2020

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево