Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.03.2020

НАПОМНЯМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИУважаеми съграждани,

Във връзка с Указанията на Националния оперативен щаб се обръщаме към вас с молба да ограничите до минимум заявяването на административни услуги на място в  Общинска администрация – Севлиево.

Всички местни данъци и такси могат да бъдат платени по електронен път – чрез електронно банкиране или ePay!

Напомняме, че предоставяме и следните 34 електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, които са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на сайта на Община Севлиево www.sevlievo.bg:

 

Гражданско състояние:

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Издаване на препис-извлечение за сключен граждански брак

Издаване на препис-извлечение от акт за раждане

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 

ТСУ:

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

 

Общинска собственост:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Справки по актовите книги и издаване на заверения копия на документи относно общинска собственост

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

 

Местни данъци и такси:

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 

Туризъм:

Категоризиране на заведение за хранене и развлечения

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели)

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)

 

Транспорт:

Издаване на разрешение за извършване на извършване на таксиметров превоз на пътници

 

            Гражданите могат да получат електронни услуги, като подадат  искане и приложат необходимите документи, използвайки квалифициран  електронен подпис /КЕП/, ПИК на НАП/НОИ, УКД на НЗОК.

 

Необходимо е да се  направи следното:

- Да се регистрирате в системата;

- Да изберете електронната услуга;

- Да попълните бланката (заявление) за избраната услуга;

- Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид;    

- Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на електронен адрес, на гише, чрез куриерска служба на адрес;

- Да подпишете електронното заявление с КЕП;

- Да подадете заявлението.

 

Документите  трябва да отговарят на следните условия:

- Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

- Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди потвърждение на плащането.  Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Плащането може да се извърши по електронен път  - чрез електронно банкиране или ePay!

За освободените от такси потребители на услуги е създадена възможност да получат заявената услуга след прикачане  на съответните документи.

 

Напомняме също, че може да ползвате Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), в която Община Севлиево е интегрирана. Системата е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. ССЕВ дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите без необходимост от физическо присъствие на гражданите в тях.

Системата за сигурно електронно връчване на съобщения и съдържащи се в тях документи (е-Връчване) замества класическия  метод за доставка на писма и е в пълно съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4  от Закона за електронното управление. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi