Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 15, което ще се проведе на 27.11.2012 г.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

 

ПОКАНА № 15

 

            На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 27 ноември  2012 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН   РЕД:

 

            1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА: 1.1. ОТНОСНО: Приемане на актуализиран План за защита при бедствия в Община Севлиево

 1.2. ОТНОСНО: Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево

 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД СЕВЛИЕВО

 1.3. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

 1.4. ОТНОСНО: Предоставяне право на възмездно ползване върху общинска собственост за изграждане на електронни съобщителни съоръжения от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги

 1.5. ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.6. ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от пасище в естествена ливада

 1.7. ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на трасе на довеждащ водопровод до Пречиствателна станция за питейни води „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода.

 1.8. Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе за подземно електрозах-ранване на трафопост за обект: „Цех за производство на здравословни храни в ПИ 125058, с. Горна Росица

 1.9. ОТНОСНО: Избиране управител на „Общински пазари -Севлиево“ ЕООД гр.Севлиево

 1.10. ОТНОСНО: Избиране управител на „Бяла“ ЕООД гр.Севлиево

 1.11. Относно: Изменение на решение №53 от 07.02.2012 г. – удължаване срока на погасяване на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите“ град Севлиево.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево