Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.07.2021

Община Севлиево набира допълнително персонал по проект - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M9OP001-6.002-158-C01 „Патронажна грижа + в община Севлиево” по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, Община Севлиево обявява допълнителен прием на документи за подбор на персонал както следва:

 

 1.  По направление 1: Предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга:
  1. Информация за провеждане на процедурата за подбор за всички кандидати по направлението:
  2. Място на работа: Домашен социален патронаж – гр.Севлиево и в домовете на потребителите – град Севлиево и села на територията на общината.
  3. Характер на работата: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в техните домове; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта) на хора от следните целеви групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

2.1. Община Севлиево набира следния персонал:

 • Социален асистент - 2 позиции за 8-часов работен ден;
 • Работник, доставки - 2 позиции за 8-часов работен ден;

2.2. Основни ангажименти:

2.2.1. Социални асистенти: извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график; съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата; предоставяне на услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; подпомагане дейността на медицинските лица; отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

2.2.2. Работник, доставки: извършва закупуване и доставка до дома на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта);

3.Срок за предоставяне на услугата: до 21.07.2022 г.

4. Изисквания за заемане на длъжностите:

4.1. За длъжността социален асистент:

 • Минимална образователна степен - основно образование;
 •  Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания и с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

4.2. За длъжността работник, доставки:

 • Минимална образователна степен - основно образование;
 •  Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

 1. По направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
  1. Информация за провеждане на процедурата за подбор за кандидати по направлението:
  2. Място на работа:социалните услуги, държавно делегирана дейност, в община Севлиево – град Севлиево и населените места: Батошево, Добромирка, Стоките и Столът.
  3. Характер на работата: поддържа хигиената в помещенията на социалната услуга и дворните места, съгласно изискванията на РЗИ, извършва ежедневна дезинфекция на помещенията, сградата и всички необходими критични точки, извършва подмяна на спално бельо и др.

2.1. Община Севлиево набира следния персонал: Хигиенист – 20 позиции на 8-часов работен ден и 1 позиция на 4-часов работен ден

2.2. Срок на изпълнение на дейностите: до 21.07.2022 г.

2.3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Желание, готовност и мотивация за работа в социални услуги, делегирани от държавата дейности.

 

 1. Начинът на провеждане на подбора на всички кандидати ще се осъществи на два етапа
 • Оценка на допустимостта на кандидатите по документи;
 •  Провеждане на интервю с допуснатите кандидати по документи.

 

IV. Необходими документи:

• Заявление за кандидатстване – по образец;

• Професионална автобиография (CV);

• Копие от диплома за завършено образование или документ, който удостоверява придобито образование за позициите, които се изисква;

• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства - по образец;

• Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ - при наличието на такива;

• Документ за самоличност за справка /при започване на работа/;

• Медицинско свидетелство за постъпване на работа /при започване на работа/;

• Удостоверение за банкова сметка /при започване на работа/.

Забележка: Документите по образец могат да бъдат получени в общинска администрация, стая 110, в сградата на Домашен социален патронаж (за кандидатите по Направление 1)– гр.Севлиево, както и изтеглени от сайта на Община Севлиево: www.sevlievo.bg раздел: ОБЯВИ, подраздел: КОНКУРСИ.

 

V. Място за подаване на документите

гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, Община Севлиево – Център за административно обслужване (стая 110) или сканирани на е-mail: sevlievo@sevlievo.bg

телефон за справки: 0675 396 184, 0878 621 353; лице за контакти: Силвия Ангелова.

 

 1. Краен срок за подаване на документите: 17.00 ч. на 20.07.2021 г.

Забележка: Конкурсът за посочените длъжности ще се проведе в два етапа: Класиране по документи и събеседване с допуснатите до интервю кандидати. Целта на събеседването е да се установи мотивацията и нагласата на кандидатите за работа с целевата група. Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат изнесени на информационното табло в общинска администрация и публикувани на интернет страницата на Общината на адрес: www.sevlievo.bg (ОБЯВИ/КОНКУРСИ). Заявление - образец за длъжностите за услугата Патронажна грижа Дата на качване: 13.07.2021

 Заявление - образец за длъжността Хигиенист Дата на качване: 13.07.2021

 Автобиография - образец Дата на качване: 13.07.2021

 Декларация - образец Дата на качване: 13.07.2021

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево