Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2022 г. Дата на качване: 25.07.2022

 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 2022 г. Дата на качване: 25.07.2022

 РЕГИСТЪР на язовирите в община Севлиево (към 01.01.2022 г.) Дата на качване: 27.06.2022

 Регистър на общинските предприятия Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на обществените поръчки за 2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на недвижимите културни ценности Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания към 31.12.2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на даренията към 31.12.2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на местните поделения на вероизповеданията към 31.12.2021 Дата на качване: 16.02.2022

 Публичен регистър на сдруженията на собствениците Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение. Дата на качване: 15.02.2022

 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на домашни кучета към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2022г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им за 2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП за 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на одобрените инвестиционни проекти за 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2021г. Дата на качване: 16.02.2022

 Регистър на техническите паспорти на строежите за 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на обектите с издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал.3 от ЗУТ от Община Севлиево за 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на концесиите към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на минималните и държавните помощи към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър Търговски дружества с общинско участие Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на рекламно-информационните елементи за 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на язовирите в община Севлиево към 01.01.2022г Дата на качване: 27.06.2022

 Списък на второстепенните разпоредирели с бюджет- 2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Публичен регистър за разпоредителните сделки с общински имоти към 31.12.21 г. Дата на качване: 15.02.2022

 Главен регистър за частна общинска собственост към 31.12.2021 г. Дата на качване: 15.02.2022

 Главен регистър за публична общинска собственост към 31.12.2021 г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево (01.12.2021 г.) Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения" към 31.12.2021г. Дата на качване: 15.02.2022

 Регистър на социалните услуги в община Севлиево към 31.12.2021 Дата на качване: 15.02.2022

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево