Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 2 от 12.02.2013

 № 021 Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2013 година

 № 022 Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2012 година и приемане на Бюджет 2013 година на община Севлиево

 Приложение към Бюджет 2013

 № 023 Съгласуване на Годишен план за 2013 година за дейността на вътрене одит

 № 024 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Севлиево през 2012 година

 № 025 Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 № 026 Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на финансови средства от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево