Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 4, което ще се проведе на 23.04.2013 г.ПОКАНА № 4

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 23 април 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево

  Дневен ред

 1.1 Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2008-2013 г. за 2012 година.

 1.2 Актуализиране състава на постоянна група за наблюдение и партньорство на Общински план за развитие на Община Севлиево.

 1.3 Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2012 година и План за действие на ЕМО през 2013 г.

 1.4 Приемане на План за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за периода 2013-2014 година.

 1.6 Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Аси Николаева Иванова

 1.7 Утвърждаване на план - прием на ученици в I клас в училищата на територията на Община Севлиево за учебната 2013 / 2014 година.

 1.8 Приемане на отчети за осъществените дейности през 2012 г. и отчети за изразходваните средства – държавна субсидия през 2012 г. от читалищата на територията на община Севлиево

 1.9 Определяне на представители на публичния сектор за участие в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Севлиевски край”.

 1.10 Избиране управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево, на основание §1а. от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

 1.11 Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД, гр.Севлиево

 1.12 Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижим имот на Агенция за социално подпомагане

 1.13 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.14 Продажба на имоти -частна общинска собственост

 1.15 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 1.16 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Широка долчина” - с. Дамяново

 1.17 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Буря”, с.Буря

 1.18 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение от съществуващ разпределителен газопровод в ЖК „Митко Палаузов”, гр. Севлиево, до производствената площадка на „Паралел” ЕООД в ПИ 65927.518.2 по кадастралната карта на гр. Севлиево

 1.19 Даване на съгласие за изработване на задание за общ устройствен план на община Севлиево

 1.20 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване – за ПИ 071220 в землището на с. Дамяново във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ракиджийница и офис сграда.

 1.21 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път в землището на с. Стоките, община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево