Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 5, което ще се проведе на 28.05.2013 г. 

    

      ПОКАНА   № 5

             

            На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 28 май  2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Севлиево при следния

 

ДНЕВЕН   РЕД: Дневен ред

 Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговски дружества с общинско участие на община Севлиево за 2011 г., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на община Севлиево

 1.1. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговски дружества с общинско участие на община Севлиево за 2012 г., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на община Севлиево

 Отчет на кмета като представител на Община Севлиево в общото събрание на ПФК „ВИДИМА-РАКОВСКИ” АД, ГР.СЕВЛИЕВО И „СЕВЛИЕВОГАЗ 2000” АД, ГР. СЕВЛИЕВО през 2012 г.

 Отчет на зам.-кмета г-жа Калина Георгиева като представител на Община Севлиево в общото събрание на МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД ГР. ГАБРОВО през 2012 г.

 1.2. Определяне финансов одитор на „Бяла” ЕООД гр.Севлиево

 1.3. Определяне финансов одитор на „Общински пазари” ЕООД гр.Севлиево

 1.4. Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 1.5. Допълнение в „Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет”

 1.6. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово

 1.7. Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти

 1.8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.9. Съгласие за прeдоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 1.10. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.11. Приемане на Програма за закрила на детето в община Севлиево за 2013 година

 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2013 година

 1.12. Изменение на решение № 229 от 19.12.2012 г. на Общинския съвет - Севлиево

 1.13. Изменение на решение № 230 от 19.12.2012 г. на Общинския съвет - Севлиево

 1.14. Определяне начина на гласуване на Община Севлиево по точките от дневния ред на Общото събрание на РТА „Стара планина”

 1.15. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канал за отпадни води до пречиствателно съоръжение в ПИ 65927.24.65 по кадастралната карта на гр.Севлиево

 1.16. Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробния устройствен план на гр.Севлиево за част от кв.14

 1.17. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ 65927.80.5 в землището на гр.Севлиево, местност „Каша”

 1.18. Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на застроителния и регулационен план на с.Горна Росица

 1.19. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 253003 в землището на с.Батошево, община Севлиево

 1.21. Завишаване щатната численост на звено „Обреди”

 1.22 Отмяна на решение № 068 от 23.04.2013г. на Общински съвет – Севлиево и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път в землището на с. Стоките, община Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево