Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 7, което ще се проведе на 23.07.2013 г.ПОКАНА № 7

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 23 юли 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Севлиево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 1.1. Отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите през първото шестмесечие на 2013 г. по Бюджета на община Севлиево

 1.2. Актуализация на поименния списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2013 г.

 1.3. Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект ”Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост Хоталич”

 1.4. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 1.5. Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013 – 2016 година

 1.6. Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013 – 2016 година

 1.7. Приемане на предложение до Министъра на образованието и науката за включване на училища от община Севлиево в списъка на средищните училища в Република България през 2014 година

 1.8. Даване съгласие Директорът на СОУ „Васил Левски” гр. Севлиево да отдаде под наем на част от имот-публична общинска собственост.

 1.9. Определяне на пазарни цени на правото на собственост на недвижими имоти

 1.10. Продажба на имот - частна общинска собственост.

 1.11. Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижим имот нa Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Велико Търново.

 1.12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.13. Избиране управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево на основание § 1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

 1.14. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 1.15. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр.Севлиево

 1.16. Определяне начина на гласуване в Общото събрание на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево

 1.17. Определяне начина на гласуване в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово

 1.18. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на подземен кабел за външно електрозахранване и на водопровод до ПИ 122070 в местност „Христова орница” в землището на с. Стоките

 1.19. Даване на съгласие за изграждането на паметник на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи офицери и войници от с. Добромирка в пространството на площада в кв. 49 по плана на с. Добромирка

 1.20. Възлагане на дейности на Исторически музей – Севлиево във връзка с безвъзмездно право за управление на недвижими имоти публична държавна собственост – „Антична и средновековна крепост „Хоталич“

 1.21. Завишаване на щатната численост на Исторически музей – Севлиево

 1.22. Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Севлиево

 2.1. Вменяване на отговорности на гл.редактор на вл”Росица”, издаван от „Росица” ЕООД

 2.2. Допълнение в Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево