Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 8, което ще се проведе на 18.09.2013 г.ПОКАНА № 8

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 18 септември 2013 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Севлиево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД: ДНЕВЕН РЕД

 1.3. Приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Севлиево

 Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Севлиево

 1.4. Утвърждаване на мрежата от общински училища, детски заведения и обслужващо звено на територията на община Севлиево за учебната 2013/2014 година

 Приложение 1 Училищна мрежа

 1.5. Утвърждаване на транспортна схема на пътуващите деца и ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, за учебната 2013/2014 година

 Приложения 1 Транспортна схема 2013-2014 година

 1.6. Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис

 1.7. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.8. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот- частна общинска собственост в гр. Севлиево

 1.9. Продажба на имоти-земеделски земи, частна общинска собственост

 1.10. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственици на законно построена сграда в гр. Севлиево

 1.11. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственици на законно построена сграда в с.Градница

 1.12. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в с.Кормянско

 1.13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.14. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 47233.531.4 в мах. „Мариновци” в землището на с.Млечево

 1.15. Изменение на решение № 41 от 26.03.2013г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 060027 в землището на с. Душево

 1.16. Изменение на решение № 42 от 26.03.2013г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 060031 в землището на с. Душево

 1.17. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване за ПИ 65927.92.36 по кадастралната карта на гр. Севлиево във връзка с изграждането на станция за сепариране

 1.18. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от 01.01.2013 г. към дата 01.09.2013 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен отчетен период

 1.19. Относно: Съгласуване на Бизнес план на „Бяла”ЕООД, гр.Севлиево за 2014-2018г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево