Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 10, което ще се проведе на 26.11.2013 г.ПОКАНА № 10

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 26 ноември 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: 1.1. Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци на територията на община Севлиево през 2014 година

 Приложение към т.1.1

 Приложение към т.1.1

 1.2. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Севлиево

 Приложение към т.1.2

 1.3. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр.Севлиево, представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения

 1.4. Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижими имоти на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 1.5. Продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост

 1.6. Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Севлиево за УПИ ІV – „Районна обединена болница” от кв. 14

 Приложение към т.1.6

 1.7. Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Севлиево за УПИ ХІІІ от кв. 50

 1.8. Разрешение за изработване на общ устройствен план на територията на община Севлиево и одобряване на задание за същия

 Приложение към т.1.8

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево