Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 11, което ще се проведе на 17.12.2013 г.ПОКАНА № 11

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 17 декември 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 График за провеждане на заседания на постоянните комисии

 1.1. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево

 1.2. Допълнение и изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 1.3. Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 1.4. Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци на територията на община Севлиево през 2014 година

 1.5. Прехвърляне на средства в бюджетна сметка на община Севлиево

 1.6. Утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от набирателна сметка на община Севлиево

 1.7. Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2013 г.

 1.8. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр.Севлиево, представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения

 1.9. Допълнение на решение № 176/29.10.2013 г. на Общински съвет - Севлиево

 1.10. Продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост

 1.11. Определяне на маломерен имот от общинския поземлен фонд, който може да се отдаде под наем за срок от една година без търг или конкурс

 1.12. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.13. Учредяване право на пристрояване към съществуваща постройка в имот с идентификатор 65927.501.4242 по кадастралната карта на гр.Севлиево

 1.14. Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо застрояване между УПИ ХV-2614, 2617, УПИ ХІV-2616 и УПИ ХVІІ-2615 от кв.111 по плана на гр.Севлиево

 1.15. Даване на съгласие за установяване на свързано допълващо застрояване между УПИ ХІІІ-1881 и УПИ ХVІІ-„Обществено жилищно строителство” от кв.81 по плана на гр.Севлиево

 1.16. Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр.Севлиево за УПИ ХІІІ от кв.50

 2.1 Промени в състава на постоянни комисии

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево