Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 1, което ще се проведе на 30.01.2014 г.ПОКАНА № 1

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 30 януари 2014 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала 200 на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД: Дневен ред

 График за провеждане на заседания на ПК

 1.1. Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 година

 1.2. Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2013 година на община Севлиево

 1.3. Приемане на Бюджет 2014 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г.

 1.4. Процедура за безвъзмездно придобиване на имоти публична държавна собственост

 1.5. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.6. Продажба на имот – частна общинска собственост в с.Добромирка, община Севлиево

 1.7. Продажба на имот – частна общинска собственост в с.Горна Росица, община Севлиево

 1.8. Продажба на недвижим имот в с.Батошево, община Севлиево

 1.9. Отдаване под наем на обособени части от Спортна зала „Дан Колов”

 1.10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие

 1.11. Разпределяне на набраните средства от внесени режийни вноски по Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 1.12. Увеличаване капитала на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево, ЕИК 107507982

 1.13. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от 01.09.2013 г. към дата 01.01.2014 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен отчетен период

 1.14. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 година за дейността по вътрешен одит

 1.15. Приемане на Годишен календарен план на културните изяви в община Севлиево за 2014 година

 1.16. Приемане на Годишен календарен план на спортно-туристическата дейност в община Севлиево за 2013 година

 1.17. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2013 година

 1.18. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Севлиево през 2013 година

 1.19. Даване на становище за промяна на статута на поземлените имоти в местност „Функата” в землището на гр.Севлиево от земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в селищно образувание

 1.20. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ -парцеларен план /ПП/ за трасета на мрежа ниско напрежение за електрозахранване и водопровод до поземлен имот ПИ 65927.20.6 по кадастралната карта на землище гр.Севлиево

 1.21. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.541.3 в мах.”Кладев рът” в землището на с.Стоките

 1.22. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 153003 в землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 1.23. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 250010, ПИ 246019 и ПИ 246026 в землището на с.Кръвеник, община Севлиево

 1.24. Кандидатстване на община Севлиево за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на довеждащ водопровод от ПС „Дълбоки“ до напорен водоем с. Крушево.

 2.1 Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево