Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№8 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет: "Консултантски услуги по управление и отчитане н проект: "Основен ремонт, реконструкция и закупуван на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с. П.Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27 и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5 община Севлиево" Поръчката е с № 9091588
виж още»
№7 от 20.08.2019г. „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв. 76, гр. Севлиево“
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет "Консултански услуги по управление и отчитане на проект: "Изграждне на мултифункионално спортно игрище ОУ "Христо Ботев", УПИ - VII, кв.76, гр. Севлиево" Поръчката е с №: 9091589
виж още»
№6 от 16.04.2019г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020 г.“ Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“ и включва следните...
виж още»
№4 от 26.02.2019г.-„РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДК „ЙОВКО ЙОВКОВ“ в УПИ IV, кв.24 по плана на гр.Севлиево”.
№4 от 26.02.2019г. Предмет на поръчката: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност -ДК „Йовко Йовков“. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации.Ще бъде подменено водоотвеждането  от покрива, както и мълниезащитата. Финансиране: Финансовите средства  са осигурени от Община Севлиево. Линк към Технически...
виж още»
№ 2 от 08.02.2019г. - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТОЛОВА в УПИ I, кв.40 по плана на гр.Севлиево”
Реконструкция на училищна столова - сградата на училищната столова е съществува. Тя е изпълнена от метална носеща конструкция. Проектът предвижа реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда и пристрояване на входно предверие с умивалня и три тоалетни, едната от които е предназначена за деца с увреждания. Общата застроена площ на обекта е 182.50 кв.м. Обявата е публикувана в РОП с № 9085493.
виж още»

1 [2] 3 4 5Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево