Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№1 от 26.01.2018г. "Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"
№1 от 26.01.2018г. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №9072509 в АОП
виж още»
№ 10 от 20.12.2017г. „Изработване на Технически проект за обект: Велосипедна алея в зона за крайградски отдих“
Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя. Проектирането ще се осъществи в две Фази, подробно...
виж още»
№8 от 21.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№ 6 от 10.07.2017г.„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно косене на тревна...
виж още»
№4 от 15.06.2017г. "Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши: 1.                    Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции - обекти на културното наследство; 2.                    Разработване на финансов анализ; 3.                  ...
виж още»
№ 7 от 18.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№5 от 06.07.2017г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно...
виж още»
№3 от 19.04.2017г. „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”
Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”. Предвижда се с дейностите да се надгради постигнатата цел по предходен проект без намеса в археологическите структури, без да се извършват нови дейности по консервация, реставрация, експониране и социализация на съществуващите археологически структури. Обявата е публикувана под № 9063491 в АОП
виж още»
№2 от 30.03.2017г. „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2017 г.”
 Предоставянето на социалните придобивки, определени по реда на чл. 293 от КТ,  ще се осъществява чрез ваучери за храна при изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, от лице, получило разрешение по чл. 5 от Наредба 7/ 09.07.2003г. Публикувана обява под № 9062857 в АОП
виж още»

1 [2] 3Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево