Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№2 от 30.03.2017г. „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2017 г.”
 Предоставянето на социалните придобивки, определени по реда на чл. 293 от КТ,  ще се осъществява чрез ваучери за храна при изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, от лице, получило разрешение по чл. 5 от Наредба 7/ 09.07.2003г. Публикувана обява под № 9062857 в АОП
виж още»
№1 от 17.01.2017г.„Ежедневно и комплексно почистване на административна сграда на община Севлиево, находяща се на адрес: гр.Севлиево, пл.„Свобода” № 1”.
Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №  9060696 в  АОП    
виж още»
Доставка на канцеларски и обучителни материали за нуждите на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ по две обособени позиции
Материалите са необходими във връзка с изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.004-0063 „Равен шанс за всички“ и осъществяване на дейностите по същия – организация и управление на проекта, управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги, предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране...
виж още»
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции
"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции както следва:  Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; Обособена позиция № 2 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на Община Севлиево"; С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител,...
виж още»
„Подмяна на автобусни спирки на територията на Община Севлиево“.
Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.  Новите автобусни спирки с навес ще са с правоъгълна форма с размери : 1500 мм х 3500 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция; 1500 мм х 7000 мм и височина 2300 мм до покривна конструкция;  Поставена на терена върху предварително монтирани метални основи в бетонни фундаменти. Изпълнена със стоманена конструкция, покрива е покрит с поликарбонатна каналчеста ...
виж още»
Неотложни възстановителни работи на подпорна стена към улица при мост (ляв бряг на река Боазка) в село Градница, община Севлиево, публикувана под номер 9054084
Предмета на поръчката: „Неотложни възстановителни работи на подпорна стена към улица при мост (ляв бряг на река „Боазка“) в село Градница, община Севлиево” е конструкцията на укрепваща подпорна стена в село Градница в района на мост на река”Боазка”.  Предназначението на стената е да укрепи терен,който в резултат на оводняване на земната почва от обилни дъждове е загубил устойчивост. Укрепването на ската е наложително с оглед предпазване на жилищната...
виж още»

1 2 3 [4]Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево