Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№6 от 16.04.2019г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2019/2020 г.“ Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“ и включва следните...
виж още»
№4 от 26.02.2019г.-„РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДК „ЙОВКО ЙОВКОВ“ в УПИ IV, кв.24 по плана на гр.Севлиево”.
№4 от 26.02.2019г. Предмет на поръчката: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност -ДК „Йовко Йовков“. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации.Ще бъде подменено водоотвеждането  от покрива, както и мълниезащитата. Финансиране: Финансовите средства  са осигурени от Община Севлиево. Линк към Технически...
виж още»
№ 2 от 08.02.2019г. - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТОЛОВА в УПИ I, кв.40 по плана на гр.Севлиево”
Реконструкция на училищна столова - сградата на училищната столова е съществува. Тя е изпълнена от метална носеща конструкция. Проектът предвижа реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда и пристрояване на входно предверие с умивалня и три тоалетни, едната от които е предназначена за деца с увреждания. Общата застроена площ на обекта е 182.50 кв.м. Обявата е публикувана в РОП с № 9085493.
виж още»
№8 от 10.07.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основна цел на поръчката е да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приeмна зона и организиране на зона за туристически атракции - възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич" - идейно обемно - пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура".
виж още»
№ 7 от 15.06.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основната цел на поръчката е: Да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич", прилежащо на охранителната зона, извън граници съгласно одобрен от Министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 02.10.2008 г., назначена със заповед № РД-09-589/11.09.2008г. на Министъра на културата /писмо №3253/16.10.2008г....
виж още»

[1] 2 3Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево