Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП„Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции
Предмет на поръчката: „ Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и  с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции   Обособена позиция № 1 „Актуализиранe на Програма свързана с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево“;  Обособена...
виж още»
Консултански услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB 1169/III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз. Александър Стамболийски - 18.8 км.
Предмет на поръчката: Предмета на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“ .         Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на...
виж още»
"Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"
Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №9072509 в АОП
виж още»
„Изработване на Технически проект за обект: Велосипедна алея в зона за крайградски отдих“
Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя. Проектирането ще се осъществи в две Фази, подробно...
виж още»
„Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно косене на тревна...
виж още»
"Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши: 1.                    Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции - обекти на културното наследство; 2.                    Разработване на финансов анализ; 3.                  ...
виж още»

[1] 2Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево