Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции.
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Автобусна линия: Севлиево - Кормянско Обособена позиция № 2 - Автобусна линия: Севлиево - Кръвеник Обособена позиция № 3 - Автобусна линия:...
виж още»
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на община Севлиево"
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на община Севлиево. Изборът на процедура е договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 /тридесет хиляди/ лв. без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 12 дванадесет месеца. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води...
виж още»
„ Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“
Прогнозна стойност за изпълнение на  обществената поръчка е   в размер  до  2 850 000 лева /два милиона осемстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС. Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд,...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2016/2017г.“
Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставяне на услуга" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.18, ал.2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е "публично състезание". Общата прогнозна стойност на поръчката е 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС. и вкл. сл. осн. дейности:  1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.;  2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;...
виж още»
"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“ Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега...
виж още»
„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимни сезони : 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.“
Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 18, ал. 2, във връзка с чл.73, ал. 1  от ЗОП е „открита процедура“ и включва следните основни дейности: 1. Заравняване банкет с ширина 1,5 м.; 2. Заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;   3. Изрязване на надвиснали клони над пътя; 4....
виж още»
Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул. “Св.Св. Кирил и Методий“ № 6
Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул. “Св.Св. Кирил и Методий“ № 6. Настоящата обществена поръчка е с предмет "СТРОИТЕЛСТВО"  и съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. С чл.176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание от ЗОП. Строително-ремонтните дейности обхващат следните части: Част- 1: Ремонт покрив;...
виж още»
„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“  и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 176 - 181 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 169 079,00 лева без ДДС и вкл. следните основни дейности:  1. Подмяна на стара дървена дограма с нова AL профил - врати; 2. Вътрешни ремонти - грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс; доставка и монтаж на осветителни тела - лот; 3. Хидроизолация на покрив; 4. Ремонт на санитарни помещения; 5....
виж още»
„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции:
„Избор на консултант за подготовка на проекта и последващо управление на проекта, с оглед кандидатстване на Община СЕВЛИЕВО по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Севлиево”; Обособена позиция №2 „Предоставяне на консултантски...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево