Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по шест обособени позиции
Настоящата обществена поръчка е с предмет "Строителство", което обхваща следните основни дейности:    1. Подмяна на вътрешна  дограма, вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Строително...
виж още»
Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево - Пловдив, която е част от републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е услуга. Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка, е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за автобусите - основни и резервни, които ще осъществяват превоз по линията от Републиканската транспортна схема/ /Севлиево - Пловдив/, музика или видео; обявяване на видно място на разписанието; оповестяване...
виж още»
"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по три обособени позиции
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Автобусни линии: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Крушево – Младен – Добромирка; Обособена позиция...
виж още»
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”. Обект на настоящата обществена поръчка по смисил на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е „предоставянето на услуга“. Поръчката е публикувана под уникален номер на преписката 00189-2016-0026 в РОП Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка е да осигури безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места...
виж още»
Покана на пряко договаряне с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ № 6
Община Севлиево  е провела процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП която е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. и поради предоставената от законодателя правна възможност, Възложителя обявява нова Обществена поръчка със същият предмет, без съществени изменения. В обществената поръчка пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 се включват следните дейности:                                      ...
виж още»
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр. Севлиево“
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020. Предметът на поръчката обхваща реализацията на всички...
виж още»
Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове...
виж още»
Обява за организиране и провеждане по Проект "Красива България " на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г.  с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни довършителни работи, код по СППОО 5820801, за придобиване на Първа квалификационна степен - Помощник в строителствотo ”. Всички...
виж още»
Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект„Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Обществената поръчка е финансирана по Оперативна програма "Региони в растеж" "2014-2020", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, с предметен обхват, сходен на...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Публикувана под уникален № на поръчката в РОП 00189-2016-0027 Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 892 749,38 лв.  лева без ДДС или  2 271 299,26 лв. (два милиона двеста седемдесет и една хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС и вкл. следните основни дейности: 1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево...
виж още»

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево