Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:
Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детски градини "Слънце", "Пролет", "Щастливо детство" и "Радост" и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри, както и монтиране на съоръжения за игри на детски площадки в с. Ряховците и с. Добромирка. Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0006 Дата на създаване: 17.02.2020г.
виж още»
”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”
С провеждането на процедура за възлагане на Обществената поръчка се цели изборът на Изпълнител, който да изпълни строително-монтажни/ремонтни работи (СМР) за обект: Сграда на стадион в  гр. Севлиево. През годините периодично са извършвани ремонти вътрешни ремонти. В контекста на цялостната политика  на Община Севлиево за повишаване на енергийната ефективност на сградите  и намаляване на отделните вредни емисии, се предвижда полагане на топлоизолации., подмяна на дограмата,...
виж още»
Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Ремонт на детска площадка на ул.“Стефан Пешев“ № 48 гр. Севлиево. Обособена позиция №2: "Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с.Градница, община Севлиево. Обособена позиция № 3:"Закупуване на съоръжения за парк "Казармите", гр.Севлиево.
Предмет на поръчката е ремонт на съществуващата детска площадка, която се намира в междублоковото пространство на ул. „Стефан Пешев“ № 48 в гр.Севлиево, както и възстанвяване и озеленяване на обществен парк в село Градница, разположено в северен централен район на България. За изпълнение на двете дейности е спечелен проект от ПУДООС по национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” с мото: „Обичам природата и аз участвам”. Обществената...
виж още»
„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')”
СМР включва реконструкция и подмяна на Участък 2: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1,  в т.ч.: Водопроводни участъци с обща дължина 1007,00м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с DN/OD500, PN16, SDR 11, PE 100-RC (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини); Водопроводни участъци с обща дължина 4414,00м’,...
виж още»
Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево. Обособена позиция №2: Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево. Обособена позиция №3: Подмяна на дограма на ОУ " Св. Солунски братя" с. Крамолин, общ. Севлиево. Обособена позиция №4: Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево. Обособена позиция №5: Основен ремонт на спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево. Обособена позиция №6: Основен ремонт сграда...
виж още»
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”
Целта на настоящата поръчка е извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Севлиево. Към момента в обхвата на пътищата има натрупани наноси в участъците на пътните банкети, които са обрасли с трева и храсти, което е довело до стесняване на пътните платна. Канавките са обрасли с трева и храсти, като на места са затлачени с тиня. Асфалтовата настилката е с множество мрежови пукнатини, на места са се образували дупки до основата...
виж още»
„Упражняване на авторски надзор на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка - ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')
С възлагането на услугата: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на проектните строителни и монтажни работи на строеж: Обект: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопровододен клон за питейна вода         Подобект: Източен водопровод,...
виж още»
Упражняване на авторски надзор по време на СМР при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.907 до о.т.735 с дължина 90 м; Уличен водопровод по ул.”Росица“ от о.т.735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с дължина 75,0 м; Уличен водопровод по ул.”Стара планина“ от о.т.1032 до о.т.236а с дължина 231м; Уличен водопровод по ул.”Цар Симеон Велики“ от о.т.264а до о.т.244 с дължина 225 м;  и Обособена позиция № 2: Уличен водопровод по ул.”Александър Стамболийски“...
виж още»
"Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево"
Обществената поръчка е с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево". Предвижда се договорът с определения изпълнител да бъде сключен за срок от 24 мсеца или до изчерпване на определения финансов ресурс. Срокът за изпълнение започва да тече от момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Основните дейности включват превантивно поддържане, което основно се състои в изкърпване на уличните асфалтови настилки. При наличие на допълнителни...
виж още»

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево