Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Община Севлиево"
Предмет на обществената поръчка е "Доставка на природен газ за нуждите на Община Севлиево. Доставката на природен газ е необходима за отопление на недвижими имоти, собственост на Община Севлиево с админстативен адрес в гр. Севлиево. Прогнозната стойност на поръчката е 70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без включено ДДС. Срокът, за който ще се сключи договор е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от 01.01.2020 год. Публикувана под уникален номер в РОП на АОП: 00189-2019-0033 Създадена...
виж още»
”Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда на Дом за деца лишени от родителски грижи ”Велика и Георги Ченчеви” гр. Севлиево с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките”
Предмет на обществената поръчка е инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки, осигуряващи енергийна ефективност и конструктивно възстановяване на сградата, привеждането и в удобен за експлоатиране и покриваща нуждите на ДСХ – с.Стоките. Създадена на дата 01.10.2019г. Публикувана в РОП на АОП под уникален...
виж още»
„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции:
Инвестиционният проект за обект: „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2020 година, включва реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове и прилежащите им сградни водопроводни отклонения (СВО) в централната градска част на Севлиево, групирани в две обособени позиции, както следва: Улични водопроводи, групирани в обособена позиция № 1...
виж още»
"Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г."
Предметът на поръчката е доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г. Доставки ще се извършват в търговски обект/и /бензиностанции/ на Изпълнителя, който трябва да има бензиностанции на територията на Република България, които да са снабдени с терминално устройство за безналично плащане 24 часа в денонощието. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление да се реализира чрез...
виж още»
„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”
Процедурата се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.004-CO1 от 30.05.2019 г.: „Основен ремонт , реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, сключен между община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020...
виж още»
„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
Обществената поръчка  е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми. Идентификация на проекта: Договор № BG0RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 -  Улици "Строителство реконструкция и/или рехаилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7,2. "Инвестиции в създаването, подобряването...
виж още»
„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”
Предмет на настоящата процедура е консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" Поръчката е публикувана в РОП с номер: 00189-2019-0026 Създадена на дата: 29.08.2019 г.
виж още»
„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”
Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.  Линк за сваляне на Технически проект- https://dox.abv.bg/download?id=d9a0e314e1# Процедурата е публикувана в РОП: 00189-2019-0025 Създадена е на дата 29.08.2019 г.
виж още»
„Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”
Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Основен ремонт, реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27 и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“. Работните проекти могат да се свалят от следните линкове: https://dox.abv.bg/download?id=68893a2c9d# -...
виж още»

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево