Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Детски градини - гр. Севлиево – основен ремонт детски площадки“ по 4 /четири / обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Щастливо детство" гр. Севлиево, ул. "Сава Тошев" №11; Обособена позиция №2: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Слънце" гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров"№4; Обособена позиция №3: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Радост", гр. Севлиево, ул. "Здравец"№1; Обособена позиция №4: Ремонт на съществуващи детски площадки в ДГ "Пролет" гр. Севлиево, ул. "Стара планина" №92
Поръчката е публикувана в РОП на АОП с уникале № 00189-2019-0010. Създадена на 23.04.2019г.  
виж още»
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“.
Предмет на настоящата обществена поръчка за сключване на договор обхваща следните дейности: - дейност №1: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на фаза работен проект; - дейност  № 2:  Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България; Поръчката е публикувана с уникален номер в РОП    00189-2019-0008 Създадена...
виж още»
"Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево - Богатово, Севлиево - Бура и Севлиево - Ловнидол, които са част от Общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево"
Предмет на обществената поръчка е възлагане на обществен превоз на пътници по част от лините на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево: Севлиево - Ловнидол, Севлиево - Богатово и Севлиево - Буря. Срок на поръчката - до 31.12.2023г. Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0007
виж още»
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП е „строителство“. Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка е да осигури безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места на територията на Община Севлиево. Специфични цели се явяват поддържането на системи на инженерната инфраструктура – в случая мрежи и съоръжения за улично осветление, осигуряващи дългосрочното и устойчиво развитие...
виж още»
„Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона.”
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“
            Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е  „Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“ Прогнозна стойност на поръчката е: 83 333,33 /осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и...
виж още»
Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево
Целта на ремонтните работи е да се извърши реконструкция на уличните настилки, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Работите следва да бъдат извършени въз основа на одобрените инвестиционни проекти, ведно с количествените сметки към него, издаденото разрешение за строеж и изискванията на настоящата техническа спецификация.  уникален номер в РОП 00189-2019-0002 създадена на...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
Изпълнението на поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307.24 лв. (четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево