Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”; Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево” Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново” Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.
Финансирането на поръчката и по четирите обособени позиции се осъществява по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците...
виж още»
„Избор на изпълнител за доставка на необходимите машини и техника за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново”; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”;
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 437 000,00 (четиристотин тридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново” с прогнозна стойност 204 000.00 /двеста и четири хиляди/ лева без ДДС; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”...
виж още»
Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ III, КВ. 11 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕВЛИЕВО"
Извършването на СМР трябва да се осъществи в масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ III, кв. 11 по плана на гр. Севлиево. В нея са разположени 4 броя стаи, коридор, фоайе, 2 броя санитарни помещения и складови помещения. Предмет на настоящата поръчка е частична подмяна на дограмата, частична подмяна на осветителни тела, ремонт на санитарни помещения и вътрешно боядисване. Настоящата поръчка е публикувана в РОП под номер: 00189-2018-0022 Създадена на дата 15.10.2018г.
виж още»
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Предметът на обществената поръчка е: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на съоръжение за компостиране на био-отпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево.”Източник на финансиране: с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
         Предмет на обществената поръчка е „Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”.Изпълнението ще се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307,24 лв. ( четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна...
виж още»
„Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина”
Обществената поръчка е с предмет "Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина". Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнително оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000,00 лв. без ДДС. Финансирането на поръчката е със средства от събраните отчисления по Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията...
виж още»
Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" гр. Севлиево
Обществената поръчка е с предмет: "Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" гр.Севлиево. Прогнозна стойност на поръчката 50967,90 лв. без ДДС. Финансирането е със средства по Оперативна програма "Ретгиони в растеж" 2014-2020 г. Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП: 00189-2018-0015 Създадена на дата 08.08.2018г.
виж още»
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:„РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В с. БАТОШЕВО В УПИ ХI, кв.15 по плана на с. БАТОШЕВО, общ.СЕВЛИЕВО”
Прогнозната стойност на поръчката е 4 999,44 лева без ДДС. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от бюджета на Община Севлиево. Предмет на поръчката е ремонт на част от сграда в с. Батошево, построена и въведена в експлоатация през 1970г. съгласно Техническата спецификация.Поръчката е публикувана в РОП под номер 00189-2018-0017 Създадена на дата 27.08.2018г.
виж още»

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево