Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води.
Целта на поръчката е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите, съгласно българското законодателство чрез изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекта. Финансирането е с целеви средства, предоставени за разходване Поръчката е публикувана в РОП под номер  00189-2018-0014 Създадена на дата 26.07.2018г. от Възложителя.
виж още»
Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина
Обществената поръчка е с предмет: "Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина". Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнително оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е до 300 000,00 лева без ДДС. Финансирането на поръчката е със средста от събраните отчисления по Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията...
виж още»
„Извършване на СМР на обект „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води”
Обществената поръчка се възлага като строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.Прогнозната стойност на Обществената поръчка е 266 666,67 (двеста шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС или  320 000 (триста и двадесет хиляди) лева с ДДС и представлява максималният размер на финансовия ресурс на Възложителя.Изпълнението ще се финансира с целеви средства, в размер 320 000 (триста и двадесет хиляди) лева с ДДС,...
виж още»
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.  в обхвата на сртоителството се вкл. следните дейности:    Изпълнение на строително - монтажни работи в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение...
виж още»
"Извършване на строително-ремонтни работи на обекти общинска собственост по три обособени позиции"
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата, е с предмет: „Извършване на строително - ремонтни работи на обекти общинска собственост“ Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ТРИ  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ...
виж още»
Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1
Видът на процедурата е "публично състезание" съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП.  Предмет на обществената поръчка е „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Общата прогнозна стойност на поръчката е  1 892 749,38 лв.  без ДДС  или 2 271 299,26 лв. с ДДС.                 Обществената поръчка включва следните основни дейности:  1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево - отделни участъци от главни канализационни клонове IV, X и кв.Балабанца...
виж още»
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да: Участва...
виж още»
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по две обособени позиции
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите указания и документацията за участие в процедурата е  "услуга" с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Априлци, по обособени позиции Основната цел, която е поставена пред...
виж още»

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево