Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Енергийна ефективност в периферните райониОбявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР)

Допустими за енергийно обновяване са:

  • Еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
  •  
  • Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  •  
  • Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

При желание за провеждане на среща на място (жилищна сграда, квартал), моля да заявите Вашето желание на тел. 0675 396 114, като посочите желаните от Вас дата, час и място на провеждане на срещата

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0675 396 148, 0675 396 153, 0675 396 141, 0675 396 166.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Ви уведомяваме следното:

Отпуснатият за Община Севлиево общ финансов ресурс по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ограничен и е достатъчен за извършване на енергийно и техническо обследване, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на СМР за сгради с приблизителна  разгъната застроена площ до 25 300 кв.м.

Към дата 30.11.2015г. в Община Севлиево са заведени заявления за създаване на сдружения за участие в програмата от собствениците на 19 броя сгради с разгъната застроена площ, която надвишава горецитираната.

От 01.12.2015г. могат да бъдат завеждани в деловодството на Община Севлиево заявления за създаване на сдружения, които ще бъдат регистрирани, но няма да участват в програмата поради изчерпване на лимита от средства.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрена с Постановление на Министерски съвет №18 от 02.02.2015г., по която могат да кандидатстват сгради с най-малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, в Община Севлиево са регистрирани 9 сдружения на собствениците за 9 сгради. За тази програма няма ограничения в средствата и все още могат да се подават документи за кандидатстване. Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост Дата на качване: 29.08.2016

 Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Дата на качване: 16.11.2015

 Условия за предоставяне на минимални помощи при изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради Дата на качване: 11.11.2015

 Ред за изчисляване на разходите Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за свикване на ОС на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите Дата на качване: 11.11.2015

 Изчисляване на разходи за самостоятелен обект Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за общо събрание на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености Дата на качване: 11.11.2015

 Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Заявление за интереси и финансова помощ Дата на качване: 11.11.2015

 Справка за собствениците на самостоятелни обекти Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за покана за ОС на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС) Дата на качване: 11.11.2015

 Договор Дата на качване: 11.11.2015

 Декларация член на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за общо събрание на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за свикване на ОС на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево