Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Енергийна ефективност в периферните райони - прием 3Със заповед № РД-02-36-1347 от 28.11.2019г. на заместник-министър и ръководител на УО на ОПРР, Деница Николова са утвърдени  насоки за кандидатстване  по процедура чрез подбор на проекти: BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони - 3", в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Основните допустими дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране  публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.

Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване са:

• многофамилни жилищни сгради, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво. 

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Община Севлиево, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение №6), заедно с приложенията към тях.

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура разходите за:

  1. Обследване за енергийна ефективност;
  2. Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  3. Технически паспорт, изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  4. Технически/работен или идеен проект за допустимите за финансиране дейности, съгласно ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

са невъзстановими (за сметка на кандидатите – собственици на самостоятелни обекти).

 

Крайният срок за подаване на документи в Община Севлиево от собствениците е 28.02.2020 г.

 

Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична и на официалния сайт на Община Севлиево, като въпроси по кандидатстването и изискванията по настоящата процедура, могат да се задават на:

 

Петър Бончев – мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“

тел: 0675/396 175; 0878622 309, p.bonchev@sevlievo.bg

Цветелина Пенчева – гл. специалист „Архитектурно строителен контрол“

Тел. 0675/396 175; 0886756633, ts.pencheva@sevlievo.bg

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред община Севлиево, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение № 6), придружено от следните документи:

 

Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР)

Допустими за енергийно обновяване са:

  • Еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
  •  
  • Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  •  
  • Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

При желание за провеждане на среща на място (жилищна сграда, квартал), моля да заявите Вашето желание на тел. 0675 396 114, като посочите желаните от Вас дата, час и място на провеждане на срещата

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0675 396 148, 0675 396 153, 0675 396 141, 0675 396 166.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Ви уведомяваме следното:

Отпуснатият за Община Севлиево общ финансов ресурс по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ограничен и е достатъчен за извършване на енергийно и техническо обследване, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на СМР за сгради с приблизителна  разгъната застроена площ до 25 300 кв.м.

Към дата 30.11.2015г. в Община Севлиево са заведени заявления за създаване на сдружения за участие в програмата от собствениците на 19 броя сгради с разгъната застроена площ, която надвишава горецитираната.

От 01.12.2015г. могат да бъдат завеждани в деловодството на Община Севлиево заявления за създаване на сдружения, които ще бъдат регистрирани, но няма да участват в програмата поради изчерпване на лимита от средства.

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрена с Постановление на Министерски съвет №18 от 02.02.2015г., по която могат да кандидатстват сгради с най-малко 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, в Община Севлиево са регистрирани 9 сдружения на собствениците за 9 сгради. За тази програма няма ограничения в средствата и все още могат да се подават документи за кандидатстване. Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост Дата на качване: 29.08.2016

 Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Дата на качване: 16.11.2015

 Условия за предоставяне на минимални помощи при изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради Дата на качване: 11.11.2015

 Ред за изчисляване на разходите Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за свикване на ОС на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите Дата на качване: 11.11.2015

 Изчисляване на разходи за самостоятелен обект Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за общо събрание на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за свикване на общо събрание на етажната собственост/етажни собствености Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености Дата на качване: 11.11.2015

 Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Заявление за интереси и финансова помощ Дата на качване: 11.11.2015

 Справка за собствениците на самостоятелни обекти Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за покана за ОС на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС) Дата на качване: 11.11.2015

 Договор Дата на качване: 11.11.2015

 Декларация член на СС Дата на качване: 11.11.2015

 Покана за общо събрание на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за свикване на ОС на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

 Протокол за проведено общо събрание (ОС) на собствениците Дата на качване: 11.11.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево